Lưu trữ
Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Thông tư số 13/2011/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thông tư số 12/2010/TT-BNV hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy
Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lưu trữ
Thông tư số 03/2010/TT-BNV qui định định mức kinh tế-Kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy