Số hoá
Xây dựng thư viện điện tử và vấn đề số hoá tài liệu ở Việt Nam
Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định về việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử
Quy trình số hoá tài liệu
Một số kinh nghiệm số hóa tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II
Số hóa tài liệu lưu trữ , bước đột phá trong công tác lưu trữ tài liệu