Văn thư
Thông tư số 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
Vai trò và một số bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xã hội hóa hoạt động lưu trữ ở Việt Nam
Công ty TNHH Dịch vụ văn thư và lưu trữ Việt Nam “Bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ”
Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật số 17/2008/QH12