Nghiệp vụ văn thư : khái niệm công tác văn thư

1 Khái niệm công tác văn thư? Vị trí, tác dụng của công tác văn thư trong cơ quan, tổ chức?

a. Kh/niệm 
Công tác văn thư là tất cả các công việc có liên quan đến công văn giấy tờ, bắt đầu từ khi thảo văn bản (đối với TL đi) hoặc từ khi tiếp nhận (đối với TL đến) đến khi giải quyết xong công việc, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào LTCQ.
b. Vị trí 
Công tác văn  thư là  công tác  quan trọng trong hoạt động của tất cả các cơ quan. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể muốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đều cần phải dùng đến công văn giấy  tờ để phổ biến các chủ trương, chính sách, phản ánh tình hình lên cấp trên, trao đổi, liên hệ, phối hợp công tác, ghi lại những sự kiện, hiện tượng xảy ra trong hoạt động hàng ngày.
Đặc biệt đối với văn phòng cấp uỷ là cơ quan trực tiếp giúp các cấp uỷ tổ chức điều hành bộ máy đồng thời là một trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.
c. Tác dụng của công tác văn thư
- Làm tốt công tác văn thư góp phần đẩy mạnh mọi hoạt động của các cơ quan, giảm bớt tệ quan liêu giấy tờ
-  Làm tốt công tác văn thư góp phần giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước
-  Làm tốt công  tác văn thư tạo  điều kiện thuận lợi  cho công tác lưu trữ

2. Nội dung công tác văn thư? Trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, nhân viên trong cơ quan?

- Thảo văn bản, ghi biên bản các cuộc họp, hội nghị --> là trách nhiệm của chuyên viên, cán bộ
- Sửa và duyệt bản thảo --> chuyên viên, thủ trưởng.
- Đánh máy, in --> nhân viên đánh máy.
- Trình ký --> văn thư    
- Ký --> thủ trưởng
- Quản lý con dấu chặt chẽ, sử dụng con dấu đúng quy định --> văn thư.
- Vào sổ và làm thủ tục gửi đi --> văn thư.
- Cấp phát giấy đi đường, giấy giới thiệu --> văn thư.
- Nhận, vào sổ công văn đến --> văn thư.
- Phân phối công văn đến --> thủ trưởng.
- Chuyển giao công văn đến --> văn thư.
- Theo dõi giải quyết công văn đến
+ Theo dõi giải quyết về nội dung --> thủ trưởng
+ Theo dõi thời gian giải quyết --> văn thư
- Lập hồ sơ --> tất cả những người liên quan đến công văn giấy tờ.
- Nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan --> tất cả những người có hồ sơ.