Thông tư số 13/2011/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

BỘ NỘI VỤ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/2011/TT-BNV

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Thời hạn bảo quản tài liệu: Là khoản thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc.

2. Bảng thời hạn bảo quản tài liệu: Là Bảng thống kê có hệ thống các nhóm hồ sơ, tài liệu của ngành, cơ quan, tổ chức, kèm theo thời hạn bảo quản.

Điều 3. Quy định thời hạn bảo quản

1. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu được tính từ năm công việc kết thúc.

2. Thời hạn bảo quản đối với từng hồ sơ được xác định trên cơ sở tài liệu có giá trị cao nhất trong hồ sơ.

3. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND cấp tỉnh không được thấp hơn thời hạn bảo quản được quy định tại Bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thời hạn bảo quản được quy định tại các Bảng thời hạn bảo quản chuyên ngành do các Bộ, ngành Trung ương ban hành.

4. Các mức thời hạn bảo quản

– Hồ sơ, tài liệu bảo quản vĩnh viễn bao gồm các nhóm sau đây:

+ Tài liệu của các cơ quan trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo trực tiếp các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh;

+ Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật;

+ Hồ sơ, tài liệu để triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

+ Báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác năm của UBND tỉnh;

+ Hồ sơ, tài liệu về thanh tra, kiểm tra các vụ việc nghiêm trọng;

+ Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vấn đề điển hình thuộc chức năng, quản lý nhà nước của UBND tỉnh về các lĩnh vực;

+ Hồ sơ Hội nghị, tổng kết năm;

+ Những tài liệu có ý nghĩa lịch sử khác.

– Hồ sơ, tài liệu bảo quản có thời hạn gồm các nhóm sau đây:

+ Hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản tối thiểu là 20 năm, bao gồm: Những hồ sơ công việc cụ thể có ý nghĩa đối với việc tra cứu, sử dụng thông tin trong thời gian dài;

+ Tài liệu thuộc nhóm có thời hạn bảo quản tối thiểu là 5, 10 năm, bao gồm: Những tài liệu giải quyết công việc cụ thể, tính chất công việc không thường xuyên, lâu dài, dùng để tra cứu, đối chiếu, so sánh, lấy thông tin.

+ Tài liệu thuộc nhóm có thời hạn bảo quản dưới 5 năm, bao gồm: Thông báo con dấu, chữ ký của các cơ quan, tổ chức gửi UBND tỉnh; báo cáo ngày; lịch công tác tuần, ngày của UBND tỉnh; giấy mời họp, hội thảo; thông báo tuyển sinh, đào tạo; sổ chuyển giao văn bản trong nội bộ cơ quan; tư liệu, tài liệu nghiên cứu, tham khảo lấy thông tin trong quá trình giải quyết công việc…

Điều 4. Bảng thời hạn bảo quản tài liệu

Bảng thời hạn bảo quản tài liệu ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm các lĩnh vực sau:

1. Tổng hợp

2. Kinh tế

3. Nông, Lâm, Ngư, Diêm nghiệp – Thủy sản – Thủy lợi

4. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp

5. Giao thông vận tải

6. Xây dựng, quản lý và phát triển đô thị

7. Thương mại – Dịch vụ – Du lịch

8. Giáo dục, Đào tạo

9. Văn hóa – Thông tin – Thể dục, thể thao

10. Y tế, xã hội

11. Khoa học công nghệ và Tài nguyên môi trường

12. Quốc phòng – An ninh – Trật tự và an toàn xã hội

13. Dân tộc và Tôn giáo

14. Thi hành pháp luật

15. Xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính

16. Tài liệu của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 5. Trình tự sắp xếp các nhóm hồ sơ, tài liệu trong từng lĩnh vực hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Văn bản chỉ đạo chung của Trung ương và của tỉnh;

2. Văn bản chỉ đạo trực tiếp của Trung ương và của tỉnh;

3. Chương trình, kế hoạch, báo cáo của tỉnh;

4. Hồ sơ việc;

5. Hồ sơ Hội nghị tổng kết;

6. Các công văn trao đổi.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

2. UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh căn cứ Thông tư này xây dựng Bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND cấp huyện./.

 

 

Nơi nhận:
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Website Bộ Nội vụ;
– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (20b);
– Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thái Bình

 

BẢNG THỜI HẠN

BẢO QUẢN TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

STT

TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

THỜI HẠN BẢO QUẢN

GHI CHÚ

(1)

(2)

(3)

(4)

I. TỔNG HỢP

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung

1

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về các vấn đề kinh tế – xã hội

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

2

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề KT-XH của tỉnh

Vĩnh viễn

3

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác của UBND tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

4

Hồ sơ kiểm tra tình hình chỉ đạo, thực hiện các chế độ, quy định, chương trình về các vấn đề kinh tế – xã hội của tỉnh

Vĩnh viễn

5

Hồ sơ, tài liệu về các hội nghị, kỳ họp của tỉnh:

– Tổng kết công tác năm, nhiều năm

– Sơ kết 6 tháng

– Sơ kết tháng

– Kỳ họp của UBND, Thường trực UBND (thường kỳ, bất thường)

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

Vĩnh viễn

6

Hồ sơ hội nghị, hội thảo nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương do tỉnh thực hiện

Vĩnh viễn

7

Hồ sơ xây dựng Quy chế làm việc của UBND tỉnh

Vĩnh viễn

8

Thông báo kết quả, ý kiến kết luận các cuộc họp thường kỳ, bất thường và cuộc họp giao ban hàng tháng của UBND, Thường trực UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch

20 năm

9

Sổ ghi biên bản các cuộc họp

Vĩnh viễn

10

Sổ tay công tác của:

– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh

– Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng

Vĩnh viễn

20 năm

2. Quy hoạch

11

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về các vấn đề quy hoạch

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

12

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

13

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác quy hoạch của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

14

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch tổng thể của tỉnh

Vĩnh viễn

15

Hồ sơ xây dựng và phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển địa phương (vùng, lãnh thổ, ngành…)

Vĩnh viễn

16

Hồ sơ thẩm định đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển địa phương (vùng, lãnh thổ, ngành…)

Vĩnh viễn

17

Hồ sơ xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của địa phương

Vĩnh viễn

18

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch chi tiết các ngành (công nghiệp, thương mại, du lịch, các khu đô thị, vùng nông thôn…) trong tỉnh

Vĩnh viễn

19

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch chi tiết các khu vực huyện, quận

Vĩnh viễn

20

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quy hoạch của tỉnh

Vĩnh viễn

21

Công văn trao đổi về công tác quy hoạch

10 năm

3. Kế hoạch

22

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác kế hoạch

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

23

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác kế hoạch của tỉnh

Vĩnh viễn

24

Báo cáo công tác kế hoạch của UBND tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

25

Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

Vĩnh viễn

26

Chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

Vĩnh viễn

27

Quyết định của Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hàng năm cho tỉnh

Vĩnh viễn

28

Quyết định của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hàng năm cho các sở, ngành, huyện, thị

Vĩnh viễn

29

Hồ sơ về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của các ngành và các huyện, thị

Vĩnh viễn

30

Hồ sơ đánh giá việc thực hiện các đề án, dự án, chương trình, mục tiêu của tỉnh:

– Tổng kết

– Sơ kết

Vĩnh viễn

20 năm

31

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác kế hoạch

Vĩnh viễn

32

Công văn trao đổi về công tác kế hoạch

10 năm

4. Đầu tư

33

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực đầu tư

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

34

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực đầu tư ở địa phương

Vĩnh viễn

35

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác đầu tư của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

36

Dự toán ngân sách và báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư hàng năm, nhiều năm của tỉnh, huyện

Vĩnh viễn

37

Hồ sơ kêu gọi đầu tư và quản lý vốn đầu tư

Vĩnh viễn

38

Hồ sơ các dự án, đề án, chương trình mục tiêu của tỉnh

Vĩnh viễn

39

Hồ sơ thực hiện và thẩm định các dự án, đề án, chương trình mục tiêu

Vĩnh viễn

40

Hồ sơ Hội nghị công tác đầu tư:

– Tổng kết

– Sơ kết

– Chuyên đề

Vĩnh viễn

20 năm

Vĩnh viễn

41

Công văn trao đổi về công tác đầu tư

10 năm

5. Thống kê

42

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác thống kê, điều tra

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

43

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác thống kê, điều tra trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

44

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thống kê, điều tra của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

45

Hồ sơ, tài liệu thống kê, điều tra cơ bản trên địa bàn tỉnh (đời sống dân cư, nơi ăn ở, sinh hoạt, nghề nghiệp, tôn giáo…)

Vĩnh viễn

46

Hồ sơ, tài liệu về tổng điều tra dân số và lao động

Vĩnh viễn

47

Hồ sơ, tài liệu về điều tra đất đai, nhà ở

Vĩnh viễn

48

Hồ sơ, tài liệu về điều tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các huyện, thị trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

49

Báo cáo phân tích và dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội hàng năm, nhiều năm của tỉnh, huyện, sở, ngành

Vĩnh viễn

50

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thống kê

Vĩnh viễn

51

Các loại biểu, báo cáo thống kê định kỳ hàng năm, nhiều năm hoặc đột xuất của UBND tỉnh

Vĩnh viễn

52

Công văn trao đổi về công tác thống kê, điều tra

10 năm

6. Thi đua, khen thưởng

53

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác thi đua, khen thưởng

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

54

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác thi đua, khen thưởng

Vĩnh viễn

55

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

56

Quy định, quy chế của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng

Vĩnh viễn

57

Hồ sơ tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh phát động

Vĩnh viễn

58

Hồ sơ khen thưởng các danh hiệu đối với tập thể, cá nhân ở cấp khen thưởng Nhà nước và UBND tỉnh:

– Khen thưởng thành tích trước và trong kháng chiến (Bằng có công với nước, Kỷ niệm chương, Huân, Huy chương kháng chiến…)

Vĩnh viễn

– Khen thưởng thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng (khen thường xuyên, khen đột xuất, tặng thưởng Huân, Huy chương Lao động, Cờ thi đua…)

Vĩnh viễn

59

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng do UBND tỉnh tổ chức

Vĩnh viễn

60

Các sổ vàng khen thưởng

Vĩnh viễn

61

Công văn trao đổi về công tác thi đua, khen thưởng

10 năm

7. Quản lý công tác văn thư, lưu trữ

62

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

63

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác văn thư, lưu trữ

Vĩnh viễn

64

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

Vĩnh viễn

20 năm

65

Báo cáo thống kê tổng hợp của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Vĩnh viễn

66

Hồ sơ về công tác kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

67

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác văn thư, lưu trữ hàng năm của tỉnh

Vĩnh viễn

68

Công văn trao đổi về công tác văn thư, lưu trữ

10 năm

8. Ngoại vụ, lễ tân

69

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác ngoại vụ, lễ tân

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

70

Văn bản của các cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác đối ngoại, lễ tân

Vĩnh viễn

71

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về hoạt động đối ngoại của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

72

Hồ sơ, tài liệu về các đoàn cán bộ của UBND tỉnh đi công tác, học tập, tham quan khảo sát nước ngoài, ở địa phương khác

20 năm

73

Hồ sơ về các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh

Vĩnh viễn

74

Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động kết nghĩa giữa UBND tỉnh với các tỉnh, nước bạn

Vĩnh viễn

75

Hồ sơ về công tác Việt kiều và hoạt động đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Vĩnh viễn

76

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác ngoại vụ, lễ tân

Vĩnh viễn

77

Công văn trao đổi về công tác ngoại vụ, lễ tân

10 năm

9. Cải cách hành chính

78

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác cải cách hành chính

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

79

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác cải cách hành chính của tỉnh

Vĩnh viễn

80

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác cải cách hành chính của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

81

Đề án cải cách hành chính của tỉnh

Vĩnh viễn

82

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên ngành về công tác cải cách hành chính của tỉnh

Vĩnh viễn

83

Công văn trao đổi về công tác cải cách hành chính

10 năm

II. KINH TẾ

1. Tài chính, ngân sách

84

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

85

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác tài chính, ngân hàng

Vĩnh viễn

86

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tài chính, ngân sách của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

87

Hồ sơ lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm của tỉnh

20 năm

88

Hồ sơ giao dự toán thu chi ngân sách hàng năm:

– Chính phủ giao cho tỉnh

– Tỉnh giao cho sở, ngành và huyện, thị

Vĩnh viễn

Vĩnh viễn

89

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của tỉnh

Vĩnh viễn

90

Hồ sơ, tài liệu điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách của tỉnh

Vĩnh viễn

91

Báo cáo tài chính hàng năm của các sở, ngành và các huyện, thị

Vĩnh viễn

92

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách:

– Hàng năm

– 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

93

Hồ sơ, tài liệu về việc kiểm tra thực hiện dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách hàng năm

20 năm

94

Hồ sơ, tài liệu kiểm tra, kiểm toán của cơ quan kiểm toán Nhà nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền tại tỉnh

20 năm

95

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tài chính hàng năm do tỉnh tổ chức

Vĩnh viễn

96

Công văn trao đổi về công tác tài chính, ngân sách

10 năm

2. Vốn, kinh phí

97

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực vốn, kinh phí

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

98

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về quản lý vốn, kinh phí

Vĩnh viễn

99

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thực hiện cấp phát vốn đầu tư của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

Vĩnh viễn

20 năm

100

Báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm của các sở, ngành, huyện, thị

Vĩnh viễn

101

Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư và quản lý vốn đầu tư

Vĩnh viễn

102

Hồ sơ, tài liệu về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong công tác đầu tư

20 năm

103

Hồ sơ về việc giải quyết kinh phí, cấp vốn cho các đơn vị

20 năm

104

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác sử dụng kinh phí và vốn hàng năm của tỉnh

Vĩnh viễn

105

Công văn trao đổi về vấn đề vốn, kinh phí

10 năm

3. Quản lý công sản

106

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác quản lý công sản

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

107

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp việc quản lý công sản trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

108

Báo cáo về công tác quản lý công sản hàng năm của tỉnh

Vĩnh viễn

109

Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản Nhà nước của các sở, ngành, huyện, thị

20 năm

110

Báo cáo về công tác quản lý công sản hàng năm của các sở, ngành, huyện, thị

20 năm

111

Hồ sơ, tài liệu về quản lý công sản (KCN, KCX, đất đai, trụ sở làm việc…) của tỉnh

Vĩnh viễn

112

Hồ sơ, tài liệu về thay đổi chủ sở hữu tài sản công

Vĩnh viễn

113

Hồ sơ, tài liệu tổng kiểm kê tài sản cố định của các sở, ngành, huyện, thị

20 năm

114

Hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc, vấn đề liên quan đến quản lý tài sản công

10 năm

115

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý công sản

Vĩnh viễn

116

Công văn trao đổi về việc quản lý, mua sắm tài sản nhà nước

10 năm

4. Kiểm toán

117

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác kiểm toán

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

118

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác kiểm toán

Vĩnh viễn

119

Hồ sơ, tài liệu hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về kiểm toán

Vĩnh viễn

120

Hồ sơ, tài liệu về tổ chức thực hiện về triển khai chế độ, chính sách kiểm toán tại các địa phương

20 năm

121

Báo cáo của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp về công tác kiểm toán

Vĩnh viễn

122

Hồ sơ kiểm toán:

Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán nội bộ

Vĩnh viễn

20 năm

123

Công văn trao đổi về công tác kiểm toán

10 năm

5. Vật giá

124

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác giá cả

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

125

Văn bản của UBND tỉnh về quản lý giá cả, thị trường và quy định về khung giá trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

126

Báo cáo về tình hình giá cả, thị trường và công tác quản lý chỉ đạo, định hướng điều hành giá cả ở tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

127

Công văn trao đổi về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá cả

10 năm

6. Thuế

128

Tài liệu chỉ đạo chung của cấp trên về lĩnh vực thuế

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

129

Văn bản của cơ quan cấp trên, của tỉnh quy định các mức thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

130

Chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước hàng năm của tỉnh (chính thức, bổ sung, điều chỉnh)

Vĩnh viễn

131

Hồ sơ xây dựng và phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm của ngành thuế

Vĩnh viễn

132

Báo cáo tổng hợp nguồn thu thuế hàng năm của ngành thuế

Vĩnh viễn

133

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thuế của tỉnh

Vĩnh viễn

134

Công văn trao đổi về công tác thu ngân sách

10 năm

7. Quản lý thị trường

135

Tài liệu chỉ đạo chung của cấp trên về lĩnh vực quản lý thị trường

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

136

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

137

Kế hoạch, báo cáo tình hình quản lý thị trường của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

138

Hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh:

– Vụ việc nghiêm trọng

– Vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

139

Công văn trao đổi về công tác quản lý thị trường

10 năm

8. Dự trữ quốc gia

140

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác dự trữ quốc gia

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

141

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện công tác dự trữ quốc gia trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

142

Kế hoạch, báo cáo về công tác dự trữ hàng năm, nhiều năm của tỉnh

Vĩnh viễn

143

Tài liệu về việc lập quỹ dự trữ theo quy định

Vĩnh viễn

144

Hồ sơ thực hiện các nhiệm vụ dự trữ quốc gia

Vĩnh viễn

145

Công văn trao đổi về công tác dự trữ quốc gia

10 năm

9. Tài chính doanh nghiệp

146

Tài liệu chỉ đạo chung của các cơ quan trung ương về hoạt động tài chính doanh nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

147

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác tài chính doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

148

Báo cáo đánh giá tài chính doanh nghiệp hàng năm của tỉnh

Vĩnh viễn

149

Tài liệu về việc sắp xếp, xếp hạng doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

20 năm

150

Tài liệu về việc thành lập, tổ chức lại doanh nghiệp, cấp, đổi giấy phép và sắp xếp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

151

Hồ sơ, tài liệu về giải thể, phá sản doanh nghiệp

Vĩnh viễn

152

Hồ sơ, tài liệu về việc cổ phần hóa doanh nghiệp

Vĩnh viễn

153

Hồ sơ quản lý doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

154

Công văn trao đổi về tài chính doanh nghiệp

10 năm

10. Hải quan

155

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác hải quan

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

156

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác hải quan trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

157

Kế hoạch, báo cáo về công tác hải quan của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

158

Hồ sơ quản lý công tác xuất nhập khẩu hàng hóa, thu lệ phí hải quan và chống buôn lậu qua cửa khẩu

20 năm

159

Hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm quy định về hải quan

10 năm

160

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác hải quan của tỉnh

Vĩnh viễn

161

Công văn trao đổi, giao dịch về công tác hải quan

10 năm

11. Ngân hàng

162

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực ngân hàng

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

163

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác ngân hàng

Vĩnh viễn

164

Kế hoạch, báo cáo về tình hình hoạt động của các Ngân hàng tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

165

Hồ sơ, tài liệu về những vụ vi phạm xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng:

– Nghiêm trọng

– Các vụ khác

Vĩnh viễn

20 năm

166

Hồ sơ về công tác thu đổi tiền tệ

Vĩnh viễn

167

Tài liệu của UBND tỉnh về việc kiểm tra quản lý tiền mặt ở các cơ quan và quản lý vàng bạc, đá quý, kim cương…

20 năm

168

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác ngân hàng của tỉnh

Vĩnh viễn

169

Công văn trao đổi về công tác ngân hàng

10 năm

12. Kho bạc

170

Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực kho bạc

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

171

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác kho bạc ở tỉnh

Vĩnh viễn

172

Kế hoạch, báo cáo tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước tỉnh

Vĩnh viễn

173

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác kho bạc của tỉnh

Vĩnh viễn

174

Công văn trao đổi về lĩnh vực kho bạc

10 năm

III. NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – NGƯ NGHIỆP – DIÊM NGHIỆP – THỦY SẢN – THỦY LỢI

1. Nông nghiệp

175

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực nông nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

176

Văn bản của cơ quan cấp trên, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

177

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

178

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình của tỉnh về những vấn đề nông nghiệp

Vĩnh viễn

179

Bản đồ quy hoạch và thực trạng phát triển các vùng trồng trọt, chăn nuôi, các loại giống cây, giống con và sử dụng các loại cơ giới, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

180

Hồ sơ, tài liệu về công tác thú y (phòng, chữa bệnh, dịch; phòng chống rét cho gia súc, gia cầm…)

20 năm

181

Kế hoạch, báo cáo thanh tra về các vấn đề nông nghiệp của tỉnh

20 năm

182

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực nông nghiệp

Vĩnh viễn

183

Sổ sách thống kê, theo dõi, số liệu điều tra tổng hợp về tình hình biến động, phát triển các đề trong nông nghiệp của tỉnh

Vĩnh viễn

184

Công văn trao đổi về lĩnh vực nông nghiệp

10 năm

2. Chính sách phát triển nông thôn

185

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về chính sách phát triển nông thôn

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

186

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về các chính sách phát triển nông thôn trong tỉnh

Vĩnh viễn

187

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

188

Báo cáo chuyên đề của tỉnh về việc thực hiện các chính sách phát triển nông thôn

Vĩnh viễn

189

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các địa phương trong tỉnh

Vĩnh viễn

190

Hồ sơ giải quyết những vấn đề quan trọng trong thực hiện các chính sách phát triển nông thôn ở tỉnh

Vĩnh viễn

191

Bản đồ quy hoạch và thực trạng về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các địa phương trong tỉnh

Vĩnh viễn

192

Hồ sơ, tài liệu về chương trình nước sạch tại các địa phương trong tỉnh

Vĩnh viễn

193

Hồ sơ, tài liệu về thực hiện giãn dân, di dân đi vùng kinh tế mới

Vĩnh viễn

194

Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác định canh, định cư

Vĩnh viễn

195

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về chính sách phát triển nông thôn của tỉnh

Vĩnh viễn

196

Sổ sách thống kê, theo dõi, tổng hợp về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn trong tỉnh

Vĩnh viễn

197

Công văn trao đổi về công tác phát triển nông thôn

10 năm

3. Lâm nghiệp

198

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực lâm nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

199

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý chỉ đạo trực tiếp về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

200

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về công tác lâm nghiệp của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

201

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp

Vĩnh viễn

202

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu lĩnh vực lâm nghiệp

Vĩnh viễn

203

Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển rừng trên địa bàn

Vĩnh viễn

204

Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

205

Hồ sơ, tài liệu về cho thuê đất rừng gắn với phát triển kinh tế và phát triển rừng

Vĩnh viễn

206

Hồ sơ xử lý những vụ, việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp:

– Nghiêm trọng

– Các vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

207

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

208

Công văn trao đổi về lĩnh vực lâm nghiệp

10 năm

4. Ngư nghiệp

209

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực ngư nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

210

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý chỉ đạo trực tiếp về ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

211

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về công tác ngư nghiệp của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

212

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực ngư nghiệp

Vĩnh viễn

213

Báo cáo chuyên đề về lĩnh vực ngư nghiệp

Vĩnh viễn

214

Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

215

Hồ sơ, tài liệu về công tác hỗ trợ ngư dân

20 năm

216

Danh mục cấm đánh bắt và hồ sơ công tác kiểm ngư

20 năm

217

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

218

Công văn trao đổi về lĩnh vực ngư nghiệp

10 năm

5. Diêm nghiệp

219

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực diêm nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

220

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý chỉ đạo trực tiếp về diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

221

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về công tác diêm nghiệp của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

222

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực diêm nghiệp

Vĩnh viễn

223

Báo cáo chuyên đề về lĩnh vực diêm nghiệp

Vĩnh viễn

224

Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

225

Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

226

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

227

Công văn trao đổi về lĩnh vực diêm nghiệp

10 năm

6. Thủy sản

228

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác thủy sản

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

229

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề thủy sản trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

230

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về các hoạt động về lĩnh vực thủy sản của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

231

Hồ sơ giải quyết những vấn đề về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh:

– Nghiêm trọng

– Các vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

232

Hồ sơ chỉ đạo điểm xây dựng các mô hình nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản… trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

233

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng đề án quy hoạch và phát triển ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

234

Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

235

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản của tỉnh

Vĩnh viễn

236

Sổ sách theo dõi, tổng hợp số liệu về ngành thủy sản qua các năm

Vĩnh viễn

237

Công văn trao đổi về lĩnh vực thủy sản

10 năm

7. Thủy lợi

238

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác thủy lợi

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

239

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

240

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác thủy lợi của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

241

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về những vấn đề thủy lợi trong tỉnh

Vĩnh viễn

242

Báo cáo chuyên đề của tỉnh về các vấn đề về công tác thủy lợi

Vĩnh viễn

243

Tài liệu, bản đồ quy hoạch, thực trạng hệ thống đê điều, thủy lợi

Vĩnh viễn

244

Hồ sơ xây dựng, tu bổ các công trình thủy lợi do tỉnh quản lý

Bảo quản theo tuổi thọ công trình

245

Hồ sơ, tài liệu về công tác phòng chống bão lụt trên địa bàn tỉnh:

– Điển hình

– Không điển hình

Vĩnh viễn

20 năm

246

Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý và bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

247

Hồ sơ về các vụ vi phạm việc bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh:

– Nghiêm trọng

– Các vụ khác

Vĩnh viễn

20 năm

248

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thủy lợi do tỉnh tổ chức

Vĩnh viễn

249

Sổ sách thống kê, theo dõi số liệu điều tra về các vấn đề thủy lợi

Vĩnh viễn

250

Công văn trao đổi về công tác thủy lợi của tỉnh

10 năm

IV. CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

1. Công nghiệp

251

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực công nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

252

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực công nghiệp

Vĩnh viễn

253

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về phát triển công nghiệp của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

254

Tài liệu về các chủ trương, biện pháp thực hiện công nghiệp hóa trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

255

Hồ sơ quản lý việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

256

Hồ sơ về các khu công nghiệp, dự án thành lập, đầu tư các khu công nghiệp

Vĩnh viễn

257

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực công nghiệp của tỉnh

Vĩnh viễn

258

Công văn trao đổi về lĩnh vực công nghiệp

10 năm

2. Tiểu – thủ công nghiệp

259

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực tiểu – thủ công nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

260

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng và phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh (tổng thể, chi tiết)

Vĩnh viễn

261

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất thủ công nghiệp của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

262

Hồ sơ, tài liệu về tiếp nhận, chuyển giao công nghệ cho sản xuất thủ công nghiệp

20 năm

263

Hồ sơ chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình làng nghề sản xuất, HTX sản xuất thủ công nghiệp

Vĩnh viễn

264

Hồ sơ, tài liệu về các thương hiệu sản phẩm hàng hóa của các HTX, các làng nghề tại tỉnh: chế biến nông, lâm thổ sản; khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến lương thực thực phẩm; gia công cơ khí, hàng mộc dân dụng…

Vĩnh viễn

265

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tiểu – thủ công nghiệp của tỉnh

Vĩnh viễn

266

Công văn trao đổi về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp

10 năm

3. Điện

267

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực điện lực

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

268

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác điện lực

Vĩnh viễn

269

Kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực điện lực của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

270

Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới điện trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

271

Văn bản chỉ đạo, báo cáo về công tác quản lý chất lượng điện và giá điện trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

272

Hồ sơ xây dựng các công trình điện do cấp tỉnh đầu tư

Tồn tại theo tuổi thọ công trình

273

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác điện lực của tỉnh

Vĩnh viễn

274

Công văn trao đổi về vấn đề điện

10 năm

V. GIAO THÔNG VẬN TẢI

275

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực giao thông vận tải

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

276

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực giao thông vận tải

Vĩnh viễn

277

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác giao thông vận tải của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

278

Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh (tỉnh lộ, đường giao thông liên xã, liên xóm…)

Vĩnh viễn

279

Hồ sơ, tài liệu quy định về an toàn lộ giới

Vĩnh viễn

280

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng các tuyến đường giao thông do tỉnh quản lý

Vĩnh viễn

281

Tài liệu về công tác quản lý giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt trên địa bàn tỉnh

20 năm

282

Tài liệu về công tác quản lý giao thông đô thị

20 năm

283

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác giao thông của tỉnh

Vĩnh viễn

284

Công văn trao đổi về công tác giao thông vận tải

10 năm

VI. XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

1. Quản lý xây dựng cơ bản

285

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác quản lý xây dựng cơ bản

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

286

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý xây dựng cơ bản

Vĩnh viễn

287

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác xây dựng cơ bản của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

288

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng trên địa bàn (tổng thể, chi tiết)

Vĩnh viễn

289

Hồ sơ thanh tra, kiểm tra công tác xây dựng cơ bản của UBND tỉnh ở các huyện, quận

20 năm

290

Hồ sơ xây dựng các công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư:

– Công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vật liệu mới; công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt, công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa

Vĩnh viễn

– Các công trình khác

Theo tuổi thọ công trình

291

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý xây dựng cơ bản

Vĩnh viễn

292

Công văn trao đổi về công tác quản lý xây dựng cơ bản

10 năm

2. Quản lý đô thị

293

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác quản lý đô thị

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

294

Tài liệu của UBND tỉnh chỉ đạo về công tác quản lý đô thị (giao thông công trình, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, môi trường, điện chiếu sáng đô thị, nước sạch…)

Vĩnh viễn

295

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác quản lý đô thị của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

296

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển đô thị

Vĩnh viễn

297

Hồ sơ dự án đầu tư, xây dựng đô thị

Vĩnh viễn

298

Tài liệu về quản lý chiếu sáng đô thị

20 năm

299

Tài liệu của UBND tỉnh về quản lý môi trường đô thị

20 năm

300

Hồ sơ về các chương trình, dự án trong lĩnh vực cấp, thoát nước đô thị

Vĩnh viễn

301

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đô thị

Vĩnh viễn

302

Công văn trao đổi về công tác quản lý đô thị

10 năm

3. Quản lý và sử dụng nhà ở, đất ở

303

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác quản lý và sử dụng nhà, đất ở

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

304

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý và sử dụng nhà, đất ở

Vĩnh viễn

305

Báo cáo về công tác quản lý và sử dụng nhà, đất ở của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng

Vĩnh viễn

20 năm

306

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

307

Hồ sơ, tài liệu quy định về chỉ giới xây dựng nhà

Vĩnh viễn

308

Hồ sơ, tài liệu về chuyển quyền sử dụng nhà, đất ở

Vĩnh viễn

309

Hồ sơ, tài liệu quy định về bồi thường nhà ở, đất ở

Vĩnh viễn

310

Hồ sơ về giải quyết khiếu kiện, tranh chấp nhà ở trên địa bàn tỉnh

20 năm

311

Hồ sơ thanh tra về vấn đề nhà ở trên địa bàn tỉnh

20 năm

312

Hồ sơ, tài liệu về việc cho sử dụng nhà, điều chỉnh nhà làm việc của các cơ quan hành chính, sự nghiệp

20 năm

313

Tài liệu về việc thực hiện chính sách nhà ở

Vĩnh viễn

314

Tài liệu về việc sửa chữa nhà, danh mục các công trình sửa chữa nhà hàng năm

20 năm

315

Quy định, hướng dẫn của UBND tỉnh về việc tổ chức, cá nhân thuê nhà của Nhà nước cho người nước ngoài thuê nhà

Vĩnh viễn

316

Hồ sơ về việc điều tra, kiểm tra về nhà cửa của các quận, huyện, thị xã

Vĩnh viễn

317

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng nhà ở, đất ở

Vĩnh viễn

318

Công văn trao đổi về công tác quản lý và sử dụng nhà, đất

10 năm

VII. THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – DU LỊCH

1. Thương mại – Dịch vụ

319

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực thương mại, dịch vụ

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

320

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về hoạt động thương mại, dịch vụ

Vĩnh viễn

321

Tài liệu về quy chế, quy định về quản lý lĩnh vực thương mại, dịch vụ của tỉnh

Vĩnh viễn

322

Báo cáo về hoạt động thương mại, dịch vụ của tỉnh

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

323

Hồ sơ về quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (tổ chức mạng lưới kinh doanh, HTX mua bán, chợ nông thôn, các cơ sở du lịch …)

Vĩnh viễn

324

Báo cáo về công tác giám định chất lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh

20 năm

325

Hồ sơ tổ chức, quản lý các hội chợ, triển lãm thương mại của tỉnh

Vĩnh viễn

326

Hồ sơ, tài liệu về quản lý các lò mổ gia súc

20 năm

327

Hồ sơ quản lý các doanh nghiệp kinh doanh các loại dịch vụ

Vĩnh viễn

328

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về thương mại, dịch vụ

Vĩnh viễn

329

Công văn trao đổi về thương mại, dịch vụ

10 năm

2. Xuất, nhập khẩu

330

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực xuất nhập khẩu

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

331

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác xuất, nhập khẩu của tỉnh

Vĩnh viễn

332

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

333

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về xuất, nhập khẩu của tỉnh

Vĩnh viễn

334

Danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu của tỉnh

Vĩnh viễn

335

Công văn trao đổi về công tác xuất, nhập khẩu của tỉnh

10 năm

3. Kinh tế đối ngoại

336

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực kinh tế đối ngoại

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

337

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về hoạt động kinh tế đối ngoại của tỉnh

Vĩnh viễn

338

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

339

Tài liệu về việc đặt cơ quan đại diện thương mại nước ngoài tại tỉnh

Vĩnh viễn

340

Hồ sơ về việc hợp tác kinh tế với nước ngoài

Vĩnh viễn

341

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực kinh tế đối ngoại

Vĩnh viễn

342

Công văn trao đổi về hợp tác kinh tế với nước ngoài

10 năm

4. Du lịch

343

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực du lịch

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

344

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác du lịch

Vĩnh viễn

345

Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác du lịch của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

346

Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành du lịch của tỉnh

Vĩnh viễn

347

Hồ sơ về tình hình kiểm tra, thanh tra công tác du lịch trong phạm vi tỉnh

20 năm

348

Hồ sơ về các dự án đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành du lịch tỉnh

Vĩnh viễn

349

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác du lịch của tỉnh

Vĩnh viễn

350

Công văn trao đổi về công tác du lịch

10 năm

VIII. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

351

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực giáo dục

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

352

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác giáo dục

Vĩnh viễn

353

Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác giáo dục của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

354

Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành giáo dục của tỉnh

Vĩnh viễn

355

Hồ sơ về tình hình kiểm tra, thanh tra công tác giáo dục trong phạm vi tỉnh

20 năm

356

Hồ sơ về các dự án đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành giáo dục tỉnh

Vĩnh viễn

357

Hồ sơ đề nghị khen thưởng và công nhận các danh hiệu đối với giáo viên và học sinh thuộc tỉnh quản lý

Vĩnh viễn

358

Các số liệu điều tra cơ bản về ngành giáo dục của tỉnh

Vĩnh viễn

359

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục của tỉnh

Vĩnh viễn

360

Công văn trao đổi về công tác giáo dục

10 năm

IX. VĂN HÓA – THÔNG TIN – THỂ DỤC THỂ THAO

1. Văn hóa

361

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác văn hóa

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

362

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác văn hóa trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

363

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về các hoạt động văn hóa của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

364

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển mạng lưới các nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

365

Hồ sơ giải quyết những vụ việc trong hoạt động của ngành văn hóa trên địa bàn tỉnh:

– Nghiêm trọng

– Các vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

366

Tập báo cáo chuyên đề về các hoạt động văn hóa

Vĩnh viễn

367

Hồ sơ kiểm tra, thanh tra các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh

20 năm

368

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác văn hóa của tỉnh

Vĩnh viễn

369

Công văn trao đổi về lĩnh vực văn hóa

10 năm

2. Phát thanh – Truyền hình

370

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

371

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý chỉ đạo trực tiếp về công tác phát thanh, truyền hình

Vĩnh viễn

372

Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết về công tác phát thanh, truyền hình của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

373

Hồ sơ giải quyết những vấn đề vi phạm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình:

– Nghiêm trọng

– Các vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

374

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác phát thanh, truyền hình của tỉnh

Vĩnh viễn

375

Công văn trao đổi về lĩnh vực phát thanh, truyền hình

10 năm

3. Bưu chính viễn thông

376

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực bưu chính viễn thông

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

377

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

378

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình phát triển hệ thống bưu điện, truyền thanh trên địa bàn tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

379

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác bưu chính viễn thông của tỉnh

Vĩnh viễn

380

Công văn trao đổi về công tác bưu chính viễn thông

10 năm

4. Thể thao

381

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực thể dục, thể thao

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

382

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

383

Chương trình, kế hoạch và báo cáo các hoạt động thể dục thể thao của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

384

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác thể dục, thể thao của tỉnh

Vĩnh viễn

385

Công văn trao đổi về lĩnh vực thể dục, thể thao

10 năm

X. Y TẾ – XÃ HỘI

1. Y tế

386

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực y tế

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

387

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

388

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết hoạt động y tế của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

389

Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành y tế trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

390

Các báo cáo chuyên đề về y tế trên địa bàn (công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền giáo dục y tế cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình …)

Vĩnh viễn

391

Tập báo cáo về tình hình hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh

Vĩnh viễn

392

Hồ sơ về các chương trình, dự án của ngành y tế tỉnh (chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phụ nữ và trẻ em, y tế nông thôn …)

20 năm

393

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác y tế của tỉnh

Vĩnh viễn

394

Công văn trao đổi về lĩnh vực y tế

10 năm

2. Lao động – Thương binh – Xã hội

395

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác lao động, thương binh, xã hội

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

396

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

397

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác lao động, thương binh và xã hội của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

398

Các báo cáo chuyên đề về công tác lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

399

Tài liệu, bản đồ về công tác quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

400

Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của các Quỹ do UBND tỉnh quản lý (Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo …)

Vĩnh viễn

401

Báo cáo hoạt động của các Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm, Trung tâm bảo trợ xã hội … do UBND tỉnh quản lý

Vĩnh viễn

402

Số liệu thống kê, điều tra cơ bản của ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh

Vĩnh viễn

403

Hồ sơ về các chương trình, dự án của ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh

20 năm

404

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác lao động, thương binh và xã hội của tỉnh

Vĩnh viễn

405

Công văn trao đổi về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

10 năm

3. Bảo hiểm xã hội

406

Văn bản chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác bảo hiểm

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

407

Văn bản của tỉnh về việc thực hiện chế độ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

408

Báo cáo tổng kết công tác bảo hiểm của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

409

Hồ sơ, tài liệu về việc chỉ đạo, quản lý các loại hình bảo hiểm trên địa bàn tỉnh (y tế, xã hội, nhân thọ, học sinh …)

20 năm

410

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác bảo hiểm của tỉnh

Vĩnh viễn

411

Công văn trao đổi về công tác bảo hiểm xã hội

10 năm

4. Dân số – gia đình và trẻ em

412

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác dân số, gia đình và trẻ em

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

413

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

414

Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác về dân số, gia đình và trẻ em của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

415

Các báo cáo chuyên đề về công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh (phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, tàn tật ….) trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh viễn

416

Hồ sơ về các chương trình, dự án về các lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh. (mỗi dự án lập một hồ sơ)

20 năm

417

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác dân số, gia đình và trẻ em của tỉnh

Vĩnh viễn

418

Công văn trao đổi về công tác dân số, gia đình và trẻ em

10 năm

XI. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. Khoa học, công nghệ

419

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

420

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực khoa học, công nghệ

Vĩnh viễn

421

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về các hoạt động khoa học, công nghệ của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

422

Hồ sơ hội nghị khoa học do UBND tỉnh tổ chức hoặc được cơ quan cấp trên giao cho tỉnh tổ chức

Vĩnh viễn

423

Hồ sơ về việc chỉ đạo, hướng dẫn ứng dụng các quy trình công nghệ mới vào hoạt động sản xuất

Vĩnh viễn

424

Hồ sơ về việc xây dựng, chỉ đạo điểm các mô hình trình diễn giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ

Vĩnh viễn

425

Hồ sơ các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học do tỉnh thực hiện:

– Đề tài cấp Nhà nước

– Đề tài cấp ngành

– Đề tài cấp cơ sở

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

426

Hồ sơ về các sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ của các tập thể, cá nhân trong tỉnh

Vĩnh viễn

427

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ của tỉnh

Vĩnh viễn

428

Công văn trao đổi về lĩnh vực khoa học, công nghệ

10 năm

2. Công nghệ thông tin

429

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực công nghệ thông tin

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

430

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực công nghệ thông tin

Vĩnh viễn

431

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác công nghệ thông tin của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

432

Chương trình, Báo cáo hàng năm về việc thực hiện chương trình công nghệ thông tin của UBND tỉnh, huyện và các sở, ngành

Vĩnh viễn

433

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác công nghệ thông tin của tỉnh

Vĩnh viễn

434

Công văn trao đổi về lĩnh vực công nghệ thông tin

5 năm

3. Tài nguyên – Môi trường

435

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

436

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về hoạt động quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường

Vĩnh viễn

437

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

438

Hồ sơ, tài liệu về tài nguyên, khoáng sản của tỉnh

Vĩnh viễn

439

Hồ sơ, tài liệu về quản lý khai thác tài nguyên

Vĩnh viễn

440

Hồ sơ, tài liệu về phòng chống thảm họa

Vĩnh viễn

441

Hồ sơ về các chương trình, dự án về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

442

Hồ sơ tổ chức thực hiện quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

443

Hồ sơ xử lý các vụ việc ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh:

– Nghiêm trọng

– Các vụ khác

Vĩnh viễn

20 năm

444

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tài nguyên, môi trường của tỉnh

Vĩnh viễn

445

Sổ đăng ký cấp giấy phép khai thác tài nguyên

Vĩnh viễn

446

Công văn trao đổi về công tác môi trường

10 năm

4. Đất

447

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan cấp trên về công tác quản lý, sử dụng ruộng đất

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

448

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý, sử dụng ruộng đất trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

449

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác quản lý, sử dụng ruộng, đất của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

450

Hồ sơ, tài liệu về đo đạc lập bản đồ ruộng đất

Vĩnh viễn

451

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Vĩnh viễn

452

Hồ sơ, tài liệu về cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn cho các tổ chức và cá nhân

Vĩnh viễn

453

Tài liệu về thống kê, kiểm kê đất đai

Vĩnh viễn

454

Hồ sơ giải quyết những vấn đề về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh:

– Nghiêm trọng

– Các vụ khác

Vĩnh viễn

20 năm

455

Hồ sơ thanh tra về vấn đề đất đai trên địa bàn tỉnh

20 năm

456

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác đất đai trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

457

Công văn trao đổi về lĩnh vực quản lý đất đai

10 năm

5. Tài nguyên nước

458

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về quản lý, sử dụng tài nguyên nước

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

459

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh hướng dẫn trực tiếp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Vĩnh viễn

460

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về quản lý, khai thác tài nguyên nước của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

461

Báo cáo về quản lý, khai thác tài nguyên nước hàng năm của các huyện, thị

20 năm

462

Hồ sơ xử lý những vụ vi phạm về quản lý, sử dụng tài nguyên nước:

– Nghiêm trọng

– Các vụ khác

Vĩnh viễn

20 năm

463

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực quản lý tài nguyên nước

Vĩnh viễn

464

Công văn trao đổi về vấn đề nước

10 năm

6. Khí tượng thủy văn

465

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác khí tượng thủy văn

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

466

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

467

Báo cáo công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

468

Công văn trao đổi về lĩnh vực khí tượng thủy văn

10 năm

XII. QUỐC PHÒNG – AN NINH – TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI

1. Quân sự, quốc phòng

469

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác quân sự, quốc phòng

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

470

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quân sự, quốc phòng

Vĩnh viễn

471

Kế hoạch, báo cáo về công tác xây dựng và củng cố quốc phòng của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

472

Hồ sơ về tuyển quân hàng năm

Vĩnh viễn

473

Kế hoạch, báo cáo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các Ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã về công tác quân sự hàng năm (tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, phòng thủ và phối hợp tác chiến, bảo vệ chính quyền, chống bạo loạn, xây dựng lực lượng, dân quân tự vệ …)

Vĩnh viễn

474

Báo cáo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng

Vĩnh viễn

475

Hồ sơ về việc thực hiện các chế độ đối với quân nhân và chính sách hậu phương, quân đội

Vĩnh viễn

476

Hồ sơ về việc triển khai ngày hội quốc phòng toàn dân hàng năm

20 năm

477

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên ngành về công tác quân sự, quốc phòng

Vĩnh viễn

478

Công văn trao đổi về công tác quân sự, quốc phòng

10 năm

2. An ninh trật tự

479

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

480

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, trực tiếp về công tác an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

481

Kế hoạch, báo cáo về công tác an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

482

Hồ sơ, tài liệu về an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

483

Tập báo cáo kết quả các đợt công tác, chiến dịch ra quân của Công an tỉnh

20 năm

484

Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động giữ gìn an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ (phòng chống các loại tội phạm; bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ các đoàn khách quan trọng …) trên địa bàn tỉnh

20 năm

485

Hồ sơ về việc quản lý vận chuyển, sử dụng vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc, chất phóng xạ; quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt trên địa bàn tỉnh

20 năm

486

Tài liệu về việc quản lý các đoàn khách nước ngoài, người nước ngoài cư trú, tạm trú, đi lại trên địa bàn tỉnh

20 năm

487

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh về bảo vệ bí mật nhà nước

Vĩnh viễn

488

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy

Vĩnh viễn

489

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên ngành về công tác an ninh, trật tự

Vĩnh viễn

490

Danh mục bí mật nhà nước của tỉnh

Vĩnh viễn

491

Công văn trao đổi về công tác an ninh, trật tự

10 năm

XIII. DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

1. Dân tộc

492

Tài liệu chỉ đạo chung của các cơ quan trung ương về công tác dân tộc

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

493

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác dân tộc

Vĩnh viễn

494

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác dân tộc của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

495

Hồ sơ các chương trình, dự án của tỉnh đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt

Vĩnh viễn

496

Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vấn đề về dân tộc trên địa bàn tỉnh:

– Vụ việc nghiêm trọng

– Vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

497

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác dân tộc do UBND tỉnh tổ chức

Vĩnh viễn

498

Công văn trao đổi về vấn đề dân tộc

10 năm

2. Tôn giáo

499

Tài liệu chỉ đạo chung của các cơ quan trung ương về công tác tôn giáo

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

500

Tài liệu của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tôn giáo

Vĩnh viễn

501

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác tôn giáo của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

502

Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vụ việc về tôn giáo trên địa bàn tỉnh:

– Nghiêm trọng

– Các vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

503

Báo cáo hàng năm và đột xuất của các giáo hội về tình hình hoạt động tôn giáo

Vĩnh viễn

504

Hồ sơ về việc lập hội, trường, lớp của tôn giáo

Vĩnh viễn

505

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tôn giáo do UBND tỉnh tổ chức

Vĩnh viễn

506

Công văn trao đổi về vấn đề tôn giáo

10 năm

XIV. THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Tư pháp

507

Tài liệu chỉ đạo chung của các cơ quan trung ương về công tác tư pháp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

508

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tư pháp

Vĩnh viễn

509

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tư pháp của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

510

Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật hàng năm và dài hạn của UBND tỉnh

Vĩnh viễn

511

Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

Vĩnh viễn

512

Hồ sơ, tài liệu về công tác cải cách tư pháp, hỗ trợ tư pháp và thi hành án dân sự ở tỉnh

Vĩnh viễn

513

Hồ sơ góp ý v/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan gửi đến xin ý kiến

20 năm

514

Hồ sơ, tài liệu về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

Vĩnh viễn

515

Báo cáo của tỉnh thực hiện thi hành pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động trên địa bàn tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

Vĩnh viễn

20 năm

516

Hồ sơ xử lý các vụ vi phạm pháp luật và xử phạt hành chính:

– Nghiêm trọng

– Các vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

517

Tài liệu theo dõi về hoạt động công chứng

20 năm

518

Báo cáo về việc thực hiện công tác hòa giải

20 năm

519

Hồ sơ quản lý công tác tư pháp, hộ tịch (việc kết hôn có yếu tố nước ngoài; xin nuôi con nuôi hoặc nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam với nhau và giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; xin nhập, xin thôi quốc tịch Việt Nam.)

Vĩnh viễn

520

Hồ sơ quản lý việc thay đổi, cải chính, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu

Vĩnh viễn

521

Hồ sơ theo dõi hoạt động của đoàn luật sư, hội luật gia

20 năm

522

Hồ sơ, tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản QPPL và các đề xuất xử lý

20 năm

523

Hồ sơ rà soát văn bản QPPL

20 năm

524

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tư pháp do UBND tổ chức

Vĩnh viễn

525

Công văn trao đổi về công tác tư pháp

10 năm

2. Tòa án

526

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác năm của Tòa án nhân dân tỉnh

Vĩnh viễn

527

Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về các vụ việc điển hình

Vĩnh viễn

528

Hồ sơ về việc kiểm tra các bản án đã có hiệu lực

Vĩnh viễn

529

Công văn trao đổi về công tác tòa án

10 năm

3. Kiểm sát

530

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác năm của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Vĩnh viễn

531

Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về các vụ việc điển hình

Vĩnh viễn

532

Công văn trao đổi về công tác kiểm sát

10 năm

4. Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân

533

Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung của cơ quan trung ương về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

534

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân

Vĩnh viễn

535

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

536

Hồ sơ thanh tra các vụ việc:

– Nghiêm trọng

– Các vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

537

Hồ sơ về công tác phòng chống tham nhũng

20 năm

538

Hồ sơ các đợt thanh tra điểm của tỉnh thực hiện ở sở, ban, ngành, huyện thị và các đơn vị trực thuộc

20 năm

539

Hồ sơ, tài liệu giải quyết, trả lời các vụ khiếu nại cụ thể

10 năm

540

Báo cáo tổng hợp về công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo và tiếp dân hàng năm

Vĩnh viễn

541

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Vĩnh viễn

542

Đơn từ khiếu nại tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

5 năm

543

Công văn trao đổi về vấn đề thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân

10 năm

XV. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1. Xây dựng chính quyền, bầu cử

544

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền và bầu cử

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

545

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền và bầu cử ở tỉnh

Vĩnh viễn

546

Chương trình, kế hoạch, báo cáo của tỉnh về công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền và bầu cử ở tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

547

Hồ sơ về việc xây dựng mô hình chính quyền điển hình cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện …

Vĩnh viễn

548

Hồ sơ về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ở tỉnh

Vĩnh viễn

549

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng chính quyền, bầu cử của tỉnh

Vĩnh viễn

550

Hồ sơ, tài liệu khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bầu cử

20 năm

551

Công văn trao đổi về xây dựng chính quyền, bầu cử

10 năm

2. Tổ chức

552

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác tổ chức

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

553

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tổ chức

Vĩnh viễn

554

Tài liệu quy hoạch, kế hoạch công tác tổ chức của UBND tỉnh

Vĩnh viễn

555

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết về công tác tổ chức của UBND tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

556

Báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức của UBND tỉnh

Vĩnh viễn

557

Hồ sơ về việc thành lập, giải thể, hợp nhất, chia tách, đổi tên, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của UBND tỉnh; các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh

Vĩnh viễn

558

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức do UBND tỉnh chủ trì

Vĩnh viễn

559

Hồ sơ, tài liệu thực hiện công tác bảo vệ nội bộ cơ quan của UBND tỉnh

Vĩnh viễn

560

Công văn trao đổi về công tác tổ chức

10 năm

3. Cán bộ

561

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác cán bộ

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

562

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác cán bộ

Vĩnh viễn

563

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết về công tác cán bộ của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

564

Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý

Vĩnh viễn

565

Hồ sơ xây dựng chức danh và tiêu chuẩn chức danh công chức của UBND tỉnh

Vĩnh viễn

566

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch cán bộ của tỉnh

Vĩnh viễn

567

Hồ sơ, tài liệu về đánh giá cán bộ thuộc diện UBND tỉnh quản lý

Vĩnh viễn

568

Hồ sơ, tài liệu về chỉ tiêu biên chế và tình hình thực hiện biên chế hàng năm của UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thị

Vĩnh viễn

569

Báo cáo chuyên đề về công tác cán bộ như: thực hiện tiêu chuẩn chức danh, thi tuyển, nâng ngạch, định mức lao động; thống kê số lượng, chất lượng cán bộ (nam, nữ, dân tộc, trình độ …)

Vĩnh viễn

570

Văn bản của UBND tỉnh quy định, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh

Vĩnh viễn

571

Hồ sơ xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo cán bộ của tỉnh

Vĩnh viễn

572

Kế hoạch và báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh

Vĩnh viễn

573

Tài liệu về việc quản lý công tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo, dạy nghề của tỉnh

Vĩnh viễn

574

Hồ sơ về bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, chuyên viên thuộc UBND tỉnh quản lý

70 năm

Đánh giá lại

575

Hồ sơ thi tuyển, thi nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

70 năm

Đánh giá lại

576

Hồ sơ về việc tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

70 năm

Đánh giá lại

577

Hồ sơ kỷ luật cán bộ

70 năm

Đánh giá lại

578

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ của tỉnh

Vĩnh viễn

579

Danh sách cán bộ lãnh đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thị

Vĩnh viễn

580

Sổ thống kê cán bộ của cơ quan UBND tỉnh

Vĩnh viễn

581

Công văn trao đổi về công tác cán bộ

10 năm

4. Lao động – tiền lương

582

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác lao động, tiền lương

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

583

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác lao động, tiền lương

Vĩnh viễn

584

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác lao động, tiền lương của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

585

Hồ sơ thực hiện các chế độ về lao động, tiền lương, an toàn lao động

Vĩnh viễn

586

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

587

Hồ sơ xử lý các vụ tai nạn lao động của tỉnh:

– Nghiêm trọng

– Các vụ tai nạn khác

Vĩnh viễn

20 năm

588

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác lao động, tiền lương

Vĩnh viễn

589

Công văn trao đổi về công tác lao động, tiền lương

10 năm

6. Địa giới hành chính

590

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác địa giới hành chính

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

591

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác địa giới hành chính

Vĩnh viễn

592

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác địa giới hành chính của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

593

Đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh do UBND tỉnh lập

Vĩnh viễn

594

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Vĩnh viễn

595

Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã

Vĩnh viễn

596

Hồ sơ, tài liệu về việc đặt tên, đổi tên phường, xã, đường phố, công trình công cộng

Vĩnh viễn

597

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác địa giới hành chính

Vĩnh viễn

598

Công văn trao đổi về công tác địa giới hành chính

10 năm

7. Biên giới, hải đảo

599

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác biên giới, hải đảo

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

600

Văn bản của cơ quan trung ương, của tỉnh chỉ đạo trực tiếp về công tác biên giới, hải đảo

Vĩnh viễn

601

Báo cáo về tình hình chính trị và trật tự đường biên của tỉnh:

– Hàng năm, nhiều năm

– 9 tháng, 6 tháng, quý

– Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

602

Hồ sơ, tài liệu về cắm mốc biên giới

Vĩnh viễn

603

Sơ đồ biên giới quốc gia, hải đảo của tỉnh

Vĩnh viễn

604

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến biên giới, hải đảo

Vĩnh viễn

605

Tài liệu về hoạt động liên quan đến đường biên

Vĩnh viễn

606

Công văn trao đổi về công tác biên giới, hải đảo

10 năm

XVI. TÀI LIỆU CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH

1. Hành chính – Tổ chức

607

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác hành chính, tổ chức

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

608

Kế hoạch, báo cáo công tác năm, nhiều năm của Văn phòng UBND tỉnh

Vĩnh viễn

609

Tài liệu về quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh

Vĩnh viễn

610

Hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh thuộc diện UBND tỉnh quản lý

Vĩnh viễn

611

Hồ sơ về việc tiếp nhận, điều động, đề bạt, thuyên chuyển, xếp ngạch, nâng bậc và các vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh

70 năm

Đánh giá lại

612

Tài liệu sưu tầm, ghi chép về lịch sử của tỉnh (kể cả tài liệu phim, ảnh, ghi âm, ghi hình, tranh ảnh triển lãm)

Vĩnh viễn

613

Hồ sơ hội nghị công tác văn phòng do UBND tỉnh triệu tập

Vĩnh viễn

614

Báo cáo tình hình công tác tuần của Văn phòng UBND tỉnh

10 năm

615

Giấy mời họp, hội thảo, hội nghị

5 năm

616

Thông báo mẫu dấu, chữ ký của các cơ quan, tổ chức gửi UBND tỉnh để biết

5 năm

617

Tài liệu quảng cáo, thông báo tuyển sinh, đào tạo …

5 năm

618

Công văn trao đổi về công tác hành chính, tổ chức

5 năm

2. Thi đua khen thưởng

619

Quy định, quy chế của Văn phòng UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng

Vĩnh viễn

620

Hồ sơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Vĩnh viễn

621

Công văn trao đổi về công tác thi đua khen thưởng của Văn phòng UBND tỉnh

10 năm

3. Văn thư, Lưu trữ

622

Các loại sổ sách:

– Sổ đăng ký văn bản đi, đến của VP UBND tỉnh

– Sổ chuyển giao văn bản trong nội bộ VP UBND tỉnh

– Mục lục hồ sơ có giá trị bảo quản vĩnh viễn, lâu dài

20 năm

5 năm

Vĩnh viễn

623

Hồ sơ tiêu hủy tài liệu hết giá trị của VP UBND tỉnh

20 năm

624

Các tập lưu văn bản đi của Văn phòng UBND tỉnh:

– Văn bản quy phạm pháp luật

– Văn bản hành chính

Vĩnh viễn

20 năm

Đánh giá lại

625

Công văn trao đổi về công tác văn thư, lưu trữ

10 năm

4. Quản trị – Tài vụ

626

Quy chế, quy định về chế độ kế toán của Văn phòng UBND tỉnh

Vĩnh viễn

627

Hồ sơ về thanh tra tài chính tại cơ quan UBND tỉnh theo chế độ thường xuyên hoặc đột xuất

20 năm

628

Báo cáo tài chính của Văn phòng UBND tỉnh:

– Hàng năm

– 6 tháng, quý, tháng

Vĩnh viễn

5 năm

629

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách hàng năm của Văn phòng UBND tỉnh

20 năm

630

Hồ sơ kiểm toán tại Văn phòng UBND tỉnh

20 năm

631

Tài liệu kế toán liên quan đến thành lập, chia tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán

5 năm

632

Sổ sách kế toán các loại hàng năm

20 năm

633

Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

20 năm

634

Hồ sơ nâng lương cho cán bộ công chức, viên chức

70 năm

635

Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý tài sản cố định

20 năm

636

Hồ sơ thanh lý, biên bản bàn giao tài sản cố định của UBND tỉnh:

– Tài sản là bất động sản

-Tài sản là động sản

20 năm

5 năm

637

Báo cáo kiểm kê tài sản cố định:

– 0h ngày 01/01

– 0h ngày 01/7

Vĩnh viễn

5 năm

638

Báo cáo tổng hợp kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định, đột xuất của UBND

20 năm

639

Tài liệu kế toán dùng cho quản lý điều hành thường xuyên của cơ quan UBND nhưng không sử dụng trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

5 năm

640

Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất nhập kho không lưu ở tập chứng từ kế toán

5 năm

5. Tài liệu của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan UBND tỉnh

a. Tài liệu của tổ chức Đảng

641

Chỉ thị, Nghị quyết và các văn kiện về lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam gửi chung cho các tổ chức Đảng

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

642

Hồ sơ Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND tỉnh, chi bộ trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh

Vĩnh viễn

643

Hồ sơ chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản của tổ chức Đảng cấp trên và triển khai công tác Đảng

Vĩnh viễn

644

Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Đảng bộ cơ quan UBND tỉnh và các tổ chức Đảng trực thuộc

Vĩnh viễn

645

Tài liệu về công tác tổ chức và nhân sự của Đảng bộ cơ quan UBND và các tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc

Vĩnh viễn

646

Danh sách đảng viên của Đảng bộ cơ quan UBND tỉnh và các tổ chức trực thuộc qua các thời kỳ

Vĩnh viễn

647

Sổ ghi biên bản các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Đảng bộ cơ quan UBND tỉnh và các tổ chức Đảng trực thuộc

Vĩnh viễn

648

Hồ sơ Đảng viên của Đảng bộ cơ quan UBND tỉnh và các tổ chức Đảng trực thuộc

70 năm

Đánh giá lại

649

Hồ sơ phê chuẩn việc kết nạp, phục hồi đảng tịch, kỷ luật đảng viên của Đảng bộ cơ quan UBND tỉnh và các tổ chức trực thuộc

70 năm

Đánh giá lại

650

Hồ sơ, tài liệu về xét tặng Huy hiệu của Đảng cho Đảng viên của Đảng bộ cơ quan UBND tỉnh và các tổ chức Đảng trực thuộc

70 năm

Đánh giá lại

651

Công văn trao đổi công tác của Đảng bộ UBND và các tổ chức Đảng trực thuộc

10 năm

b. Tài liệu của tổ chức Công đoàn

652

Văn bản của Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn chung về công tác công đoàn

Đến khi văn bản hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

653

Văn bản chỉ đạo của Công đoàn UBND tỉnh và các tổ chức CĐ cơ sở về công tác công đoàn

Vĩnh viễn

654

Chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn UBND hàng năm

Vĩnh viễn

655

Báo cáo tổng kết công tác triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các cuộc vận động lớn nhân các dịp kỷ niệm trọng đại của Tổng Liên đoàn lao động VN, tỉnh tại Công đoàn UBND

Vĩnh viễn

656

Hồ sơ đại hội CĐ các cấp của UBND và các tổ chức CĐ cơ sở

Vĩnh viễn

657

Tài liệu về công tác tổ chức và nhân sự của CĐ UBND và các tổ chức CĐ cơ sở

70 năm

Đánh giá lại

658

Sổ ghi biên bản các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của CĐ UBND và các CĐ cơ sở

Vĩnh viễn

659

Danh sách đoàn viên Công đoàn UBND và các tổ chức CĐ cơ sở

70 năm

Đánh giá lại

660

Công văn trao đổi công tác của CĐ UBND và các tổ chức CĐ cơ sở

10 năm

c. Tài liệu của Đoàn Thanh niên

661

Các văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo chung của TƯ Đoàn TNCSHCM về các mặt công tác

Đến khi văn bản hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

662

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Đoàn Thanh niên cơ quan UBND tỉnh

Vĩnh viễn

663

Chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn Thanh niên cơ quan UBND tỉnh hàng năm

Vĩnh viễn

664

Báo cáo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và các cuộc vận động lớn nhân dịp kỷ niệm trọng đại do Đoàn Thanh niên tổ chức

Vĩnh viễn

665

Hồ sơ Đại hội Đoàn Thanh niên

Vĩnh viễn

666

Hồ sơ, tài liệu về công tác tổ chức và nhân sự của Đoàn Thanh niên

70 năm

Đánh giá lại

667

Sổ ghi biên bản các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Đoàn Thanh niên

Vĩnh viễn

668

Danh sách các thành viên Đoàn Thanh niên

70 năm

Đánh giá lại

669

Tài liệu tuyên truyền, vận động của Đoàn Thanh niên nhân các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương

10 năm

670

Công văn trao đổi về công tác Đoàn Thanh niên

10 năm

Bài viết liên quan